Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie

Dyrektor szkoły lub wicedyrektorzy przyjmują w sprawach skarg i wniosków:

- Dyrektor – w poniedziałki od godz. 13:30 do 16:30 i każdego dnia podczas obecności;
- Wicedyrektorzy – w w/w terminach podczas nieobecności dyrektora
Skargi i wnioski mogą być też wnoszone pisemnie w sekretariacie szkoły, za pomocą fax-u, a także za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------