REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH-rok szkolny 2023/2024

rekrutacja 2023

Szanowni Rodzice, Opiekunowie przyszłych Pierwszoklasistów!

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, który zostanie uruchomiony 3 kwietnia 2023 r. 

Decyzja dotycząca rozpoczęcia przez Państwa dzieci edukacji szkolnej jest bardzo ważna i to Państwo decydują o właściwym i dobrym starcie w edukację. Zachęcamy zatem do odwiedzenia naszej szkolnej strony internetowej oraz szkolnego FB i zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz warunkami, w jakich uczą się nasi uczniowie.

Jesteśmy szkołą otwartą, bezpieczną, kreatywną i taką, która stara się wspierać swoich uczniów oraz stwarza im warunki do rozwoju i osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Szkołą sprzyjającą odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Jako szkoła nosząca imię Janusza Korczaka obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dziecko czuło się w niej pewnie, bezpiecznie i komfortowo. 

Jeżeli są Państwo na TAK, to zapraszamy do "SP3"!

Rodzic loguje się – zgłasza kandydaturę na stronie:

http://nysa.podstawowe.vnabor.pl lub 

http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnione elektronicznie zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej, wydrukowane i podpisane przez oboje rodziców należy złożyć wraz z załącznikami w szkole obwodowej.

Wypełniony elektronicznie wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa, wydrukowany i podpisany przez oboje rodziców należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Uwaga! Dzieci sześcioletnie mogą być zgłaszane do rekrutacji wyłącznie poprzez punkt naboru (szkołę). W celu zgłoszenia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej rodzic powinien zgłosić się do wybranej szkoły i tam przeprowadzić rejestrację do systemu naboru.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja postępowania podczas rekrutacji oraz zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

1. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego warto zapoznać się z następującymi dokumentami 

2. Rodzic loguje się - zgłasza kandydaturę na stronie http://nysa.podstawowe.vnabor.pl lub http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa

W kolejnych krokach formularza rodzic wypełnia elektroniczny wniosek rekrutacyjny podając niezbędne dane dziecka i rodziców oraz wskazując kryteria przyjęć, z których korzysta przy rekrutacji. Należy to wykonać w terminie: 03 kwietnia 2023 r. – 21 kwietnia 2023 r. W ostatnim kroku należy odczytać i zapisać login do systemu oraz ustalić hasło dostępowe wybierając opcję podając login (ustaloną przez siebie nazwę) oraz hasło (ciąg 8 znaków). Login i hasło będzie służyć w całym procesie rekrutacji – należy je zapamiętać!

3. Wypełniony wniosek należy wydrukować z systemu, podpisać własnoręcznie przez oboje rodziców i złożyć w szkole, która została wskazana jako pierwsza („pierwszego wyboru”) wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria przyjęć. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w szkole, dziecko (kandydat) nie bierze udziału w rekrutacji!

4. Jeżeli rodzic wypełnił wniosek elektroniczny, ale nie ma możliwości jego wydrukowania, zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru z kompletem dokumentów potwierdzających kryteria przyjęć. Wniosek zostanie wydrukowany przez pracowników szkoły i po podpisaniu przez rodziców przyjęty.

5. W szczególnych przypadkach, jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, zgłasza się do szkoły pierwszego wyboru z kompletem dokumentów potwierdzających kryteria przyjęć. Szkoła umożliwi wypełnienie elektronicznego wniosku i wydrukowanie go. Wydrukowany wniosek musi być przed złożeniem podpisany przez rodziców.

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik szkoły.

7. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 10 maja 2023 r. zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie od 10 maja 2023 r. do 17 maja 2023 r. do godz. 15.00.

9. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje w dniu 18 maja 2023 r. do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

10. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

11. W przypadku postępowania uzupełniającego na miejsca wolne po przeprowadzeniu rekrutacji, kroki podane w punktach 1 – 11 stosuje się odpowiednio. Terminy w postępowaniu uzupełniającym podane są w harmonogramie rekrutacji.

Adres strony internetowej systemu oraz instrukcja postępowania dostępne są również na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie. (zobacz) 


KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat