DYREKCJA

Dyrektor szkoły

mgr Agnieszka Kret

godzina dostępności - wtorek 15.10-16.10

 `````````````````````````````````````````````````

tel. 77/4332261

 

Wicedyrektor szkoły 

mgr Monika Baj 

mgr Tomasz Hilenbrand

godzina dostępności - wtorek 15.10-16.10

 ```````````````````````````````````````````````

tel. 77/4332261

 


Zasady przyjmowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie

  1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia pracy szkoły, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb.
  3. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
  4. Skargi i wnioski przyjmowane są przez pracowników sekretariatu, a rozpatrywane przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
  5. Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, w którym zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego, zwięzły opis treści sprawy, protokół podpisuje wnoszący oraz przyjmujący.
  6. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy sekretariatu, tj. od 7:00 do 15:00.
  7. Dyrektor szkoły (lub wicedyrektor szkoły) przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 11:00 do 14:00 lub – po uprzednim uzgodnieniu – w innym ustalonym terminie.
  8. Skargi lub wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
  9. Podczas rozpatrywania skarg oraz wniosków zastosowanie mają przepisy: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46)

KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat